Kharkiv School of Architecture — higher education

Наталя Мисак

ALLA PETRENKO-LYSAK

Vlada Dumenko

Kateryna Kozlova

KOSTIANTYN KUCHABSKYI

VITALII AVDIEIEV

Yuriі Spasov

YURII RYNTOVT

VIACHESLAV MOSKALEVSKYI

Danilo Shtangeyev