-->

Чому саме ХША?

09.06

2022

У зв’язку з війною і складною економічною ситуацією Школа зменшила оплату за навчання вдвічі. Зі 120 000 грн до 60 000 грн. Крім того від 60 000 грн можна отримати стипендіальну знижку 50 або 25%.

Готуйся до миру - ставай архітектором

Харківська школа архітектури відповідальна інституція, що реагує на зміни і піклується про контекст навчальної програми. Війна в Україні формує нові виклики і реакція на них є частиною нашої соціальної відповідальності. Суттєві руйнування українських міст передбачають їх майбутню реконструкцію, тож програма Харківської школи архітектури набуває нових змістів та фокусів.

Архітектура і нічого зайвого

Структура навчальної програми Харківської школи архітектури передбачає опанування фундаментальних навичок, залишаючи простір для реакції на виклики сьогодення – робота з контекстом для майбутнього/-ї архітектора/-ки відіграє визначальну роль.

Сучасна матеріально-технічна база

В Харківській школі архітектури створені всі умови для ефективного офлайн навчання. Наявність професійно оснащених макетної та столярної майстерень, де студенти можуть опанувати лазерний верстат, пінорізи, 3d принтер, а також лобзиковий верстат, бор- та шліф-машини для оброблення деталей за потреби. Кожен/-на студент/-ка має робоче місце, яке закріплене за ним/нею упродовж усього навчання. Також ми евакуюємо нашу бібліотеку, яка завдяки співпраці з міжнародними та українськи виданнями регулярно поповнюється актуальними книжками.

Студентоорієнтованість

В Харківській школі архітектури весь навчальний процес студентоорієнтований/центриський  ─  всі відділи, команда та простір працюють для того аби студенти/-ки максимально комфортно відчували себе в школі, отримувати якісну та актуальну архітектурну освіту й могли повноцінно зосередитись на навчанні. Вся команда максимально досяжна для студентів/-ок, в ХША горизонтальна модель комунікації ⎻ спілкування відбувається на рівних. Кожен студент/-ка може звернутись до тьютора/-ки або іншої частини команди за консультацією та отримати своєчасну допомогу. 

 

Професійне та інтелектуальне середовище

Студенти/-ки Харківській школі архітектури мають змогу навчаються та працювати пліч-о-пліч з провідними практикуючими архітекторами/-ками, експертами/-ками з предметних галузей, тьюторами з кращих іноземних та українськими бюро, які беруть участь в міжнародних архітектурних конкурсах, що дає змогу студенту/-ці за час навчання увійти в професійне середовище і вибудувати зв’язки. Кожного семестру ХША залучає нових спеціалістів/-ок із різних сфер діяльності під потреби навчального курсу для того, щоб студенти/-ки отримали всебічні знання та консультації для своїх проєктів.  Студентські проєкти не відірвані від реальності, а прив’язані до реального місця проєктування і безпосередньо замовника, що дозволяє студентам максимально зануриться в контекст професії, та під час навчання пройти через всі стадії, як індивідуальної роботи над проєктом, так і роботи в складі команди.

Стажування

Обов’язковою частиною навчального процесу є проходження студентами/-ками стажування в іноземних та українських бюро, дослідницьких та громадських організаціях, що дає можливість студентам/-кам здобути професійну практику. Також стажування в архітектурних бюро допомагає студентам/-кам підвищити рівень знань, освоїти нові методи та підходи у сфері архітектури, набути професійного досвіду.

PREPARE FOR PEACE - BECOME AN ARCHITECT

Kharkiv School of Architecture is a responsible institution that responds to changes and cares about the context of the curriculum. The war in Ukraine is shaping new challenges, and responding to them is part of our social responsibility. Significant destruction of Ukrainian cities involves their future reconstruction, so the program of KhSA acquires new meanings and tricks.

ARCHITECTURE AND NOTHING SUPERFLUOUS

The structure of KhSA`s curriculum involves mastering fundamental skills, meanwhile leaving space for responding to challenges of our time – working with context for the future architect plays crucial role.

MODERN MATERIAL AND TECHNICAL BASE

KhSA has all conditions for effective offline learning. The presence of professionally equipped layout and carpentry workshops, where students can master a laser machine, foam cutters, a 3d printer, as well as a jigsaw machine, boron and grinding machines for cutting parts if it is necessary. Each student has a workplace that is assigned to him/her throughout his/her studies. In addition, we are evacuating our library, which, thanks to cooperation with international and Ukrainian publishers, is regularly updated with relevant publications. Despite the relocation to Lviv, the School provides students with the conditions necessary for effective offline learning.

FOCUS ON STUDENTS

At KhSA, the entire educational process is student-oriented – all departments, team and space work to ensure that students feel as comfortable as possible, receive high-quality and relevant architectural education and can fully focus on their studies. The whole team is as open to cooperation as possible for students. At School there is a horizontal model of communication – it takes place on an equal footing. Each student can contact the tutor or the rest of our team for advice and receive timely assistance.

The educational process at KhSA is based on particular projects, working with clients and solving topical tasks and problems. Student projects are not detached from reality, but are tied to the real place of design and directly to the customer, which allows students to immerse themselves in the context of the profession as much as possible, and during their studies to go through all stages, both individual work on the project and work as part of the team. Each semester, students work with different architects, adopting individual experience and methods of architectural design. An important component of the educational program are workshops from practicing European and Ukrainian architects, during which students will experiment, research and work on narrow project tasks in a short period of time, analyze problems in detail and offer design solutions.

PROFESSIONAL AND INTELLECTUAL ENVIRONMENT

Students of the Kharkiv School have an opportunity to study and work side by side with leading practicing architects, experts in subject areas, tutors from the best foreign and domestic bureaus participating in international architectural competitions, which allows them to enter the professional environment and build connections during their studies. Each semester, KhSA attracts new specialists from different fields of activity for the needs of the training course so that students receive comprehensive knowledge and advice for their projects.

INTERNSHIP

Mandatory part of the educational process is the passage of internships by students in foreign and Ukrainian universities, research and public organizations, which allows students to gain professional practice. Also, internships in architectural bureaus help students to increase the level of knowledge, master new methods and approaches in the field of architecture, gain professional experience.