Kharkiv School of Architecture — higher education

Alina Yesaian

Oleh Drozdov

Hanna Vovchenko

Marharyta Borysova

Oleksandra Kryvtsova

Yaroslav Yakovliev

Andrii Pavlov

Borys Filonenko

Dmytro Zaiets

Andrii Bidakov