Kharkiv School of Architecture — higher education

Olha Oryshchenko

Mykola Hulevskyi

Serhiy Karpinskiy

Anastasiia Palii

OLEH BALIEKHOV

Elina Polianska

Oleksandra Naryzhna