Kharkiv School of Architecture — higher education

Denis Paramonov

Oleh Drozdov

Kostyantin Stetsenko

Taras Sitenko

Oleh Mykhailenko

Vsevolod Kozhemyako

Seyar Kurshutov

Oleksandr Cherepinskiy