• Положення про органiзацiю освiтнього процесу

  Наказ про встановлення навчального часу студентів під час воєнного стану (переглянути)

 • Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

  Результати моніторингу якості освіти (переглянути)

  Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників (переглянути)

  Щорічне оцінювання здобувачів освіти (переглянути)

 • Положення про знижки в ХША
 • Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС для осіб, які вступають на перший курс для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі скороченим строком навчання в ХША
 • Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір освітніх компонент
 • Положення про систему та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів/-ок вищої освіти
 • Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
 • Положення про визнання іноземних документів про освіту
 • Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту, та надання їм академічної відпустки
 • Положення про кваліфікаційну роботу здобувачів/-ок першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • Положення про екзаменаційну комісію
 • Положення про порядок замовлення, виготовленя, видачі та обліку документів про вищу освіту

  Зразок диплома бакалавра

  Зразок додатка до диплома

 • Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів
 • Графік навчального процесу на 2022/2023 навчальний рік
 • Рейтинг успішності студентів

  За результатами 2020-2021 н.р.

 • Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 2021
 • Результати моніторингу якості освіти за 2021